Một trong 3 kho hàng của hãng Kungfu Việt Nam tại Hà Nội