Sẻ chia từng khoảnh khắc (đồng diễn) - KUNGFU VIỆT NAM